Konkurs 5 Urodziny ArtShock

 

KONKURS PLASTYCZNY 5 URODZINY ARTSHOCK!

Celem uczestników jest stworzenie kartki urodzinowej z okazji 5 urodzin ArtShock!

Technika pracy dowolna!

Artyści będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

> Przedszkolaki (0-6 lat )

> Młodzież szkolna (7-15lat)

> Dorośli (16-100 lat)

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY RZECZOWE

 

PRACE NALEŻY DO DNIA 17.06  DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE DO SKLEPU ARTSHOCK, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ NA

UL. SIENKIEWICZA 1, 05-200 WOŁOMIN

BĄDŹ WYSŁAĆ ZA POMOCĄ POCZTY NA WYMIENIONY WCZEŚNIEJ ADRES SKLEPU WRAZ Z 

ZAŁĄCZNIKAMI AKCEPTUJĄCYMI REGULAMIN KONKURSU

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

ARTSHOCK :)

 

REGULAMIN KONKURSU

§1

ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu jest Simple Way S.C. Kacper Palonka Damian Milewski ul.Sienkiewicza 1 , 05-200 Wołomin, NIP: 1251639674

2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Art-Shock-761258223916035/  (zwanej dalej “Fanpage”)

2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

3. Termin przesyłania bądź dostarczania prac trwa do 17.06.2022 ( włącznie)

4. Prace pojawią się na oficjalnej stronie facebook sklepu w dniu 18.06.2022, gdzie prace będą poddane reakcjom użytkowników facebooka

w celu wyłowienia zwycięzcy w danej kategorii

5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 21.06.2022 za pośrednictwem FanPage, natomiast rozdanie nagród nastąpi 23.06.2022r o godzinie 15:00

6. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

7. Organizator ma prawo do publikacji pracy wraz z imieniem i nazwiskiem na oficjalnych stronach sklepu w celach promocyjnych.

8. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą prace, która uzyska największą ilość reakcji "Lubię to", "Super","Wow" , w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

9. W przypadku niejednogłośności przy wyborze zwycięzcy orgazniator zastrzega sobie prawo samodzielnego wybrania zwycięzcy wśród czołowych prac

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy zgodnie z tematyką konkursu w dowolnej technice plastycznej z użyciem dowolnych materiałów.

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nieprezentowanymi na innych konkursach.

3. Przekazywane prace nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

4. Każda praca powinna zawierać informację umieszczoną na pracy plastycznej: imię i nazwisko oraz wiek

5. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

6. Każdy uczestnik Konkursu może przekazać tylko jedną pracę.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony,

w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

8. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

9. Każda dostarczona praca osobiście lub wysłana za pomocą poczty musi posiadać podpisane załączniki

§4

NAGRODY

1. Organizator konkursu przyzna nagrodę za I,II,III miejsce w każdej z kategorii wiekowej oraz zostanie wręczona nagroda specjalna dla uczestnika,

którego praca zostanie uznana za najlepszą przez organizatora oraz jego pracowników

2. Każdy artysta biorący udział w konkursie dostanie mały upominek w podziękowaniu za udział

2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

3. Nagrodę można odebrać pod adresem ul.Sienkiewicza 1 , 05-200 Wołomin lub może zostać przesłana na koszt Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

§5

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu,

jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych o przysługujących prawach z tym związanych.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA PO ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM

ZAŁĄCZNIK DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

 

ZAŁĄCZNIK DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ ORAZ

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO